Info

KLUBBNAVN: Oppsal Basket         

ADR: Vetlandsv. 49, 0671 Oslo

EPOST: post@oppsalbasket.no

WEB: www.oppsalbasket.no

ORG.NR: 992 043 180

BANKKONTO: 1503.32.75657

VIPPS: OPPSAL BASKET #18819 

REKRUTTERINGSOMRÅDE: Kart

HISTORIEN: Fra Oppsal i 100 

.

.

Styret

.

STYRELEDER

Kristian Helgesen

Ansvar: Klubbutvikling, sportslig, hall, IT

NESTLEDER

Monica Telle

Ansvar: Drift, økonomi, sportslig

Styremedlem:

Tom Hongslo 

Ansvar: Easy Basket, rekruttering, trivsel

.Styremedlem: Rebecca Ayden

Ansvar: Easy Basket, rekruttering, klubbshop

Styremedlem: Erik Nygaard

Ansvar: Marked og politiattester

Varastyremedlem: 

Martha Angelica Roholdt

Administrasjon

DAGLIG LEDER 

Kristin M. Vernan         

Tlf: 90 14 60 40

.

.

Utvalg

Sportslig

Rune B. Andersen

Jonatan Moe

Darko Lukic

Angelina Lundhagen

Morten Bryn

.

Valgkomite

Harald Flaa

Magnus Clough

Eva Susnjar

Vara: Morten Bryn

Kontrollkomitee

Cathrine Johnsrud

Frank Olstad

.

Organisasjon

Oppsal Allianseidrettslag

Oppsal Basket er en del av allianseidrettlaget Oppsal Idrettsforening. Allianselaget består av Oppsal Basket, Oppsal Fotball, Oppsal Håndball, Oppsal Ski, Oppsal Orientering, Oppsal Ski, Oppsal Hockey og Oppsal Cricket.

All sportslig aktivitet foregår i klubbene, bortsett fra allidrett. Hver klubb er en selvstendig enhet med eget styre, egen økonomi og eget medlemsregister. Alle medlemmer er automatisk medlem av Oppsal Idrettsforening. 

Årsmøte 

Årsmøtet er klubbens øverste organ og gjennomføres årlig i mars måned. 


Styret

Styret består av fem medlemmer som velges på årsmøtet for en periode på to år. Styremedlemmene har ulike roller og definerte ansvarsområder i klubben som følges opp i forhold til drift og utvikling.

Styret har delegert myndighet til enkelte roller i klubben.

Fullmaktmatrise

.

Målsetninger

Oppsal Basket er en frivillig organisasjon som tilbyr barn, ungdom og voksne å spille basket i et positivt, inkluderende og utviklende miljø.

Sportslig

Oppsal Basket: 

 • gir den enkelte de beste sportslige muligheter og utfordringer innenfor en ramme av lek, mestring og trygghet
 • jobber konkret med å lage trening-, kamp- og utviklingsarenaer som er tilpasset og ivaretar spillerens, dommerens og trenerens modning-, utvikling- og ferdighetsnivå
 • oppdaterer og videreutvikler klubbens viktigste sportslige verktøy; sportsplanen.

Organisatorisk

Oppsal Basket sin frivillige organisasjon: 

 • drives i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer fra NIF, NBBF, Oppsal If og Oppsal Basket, og følge opp Årsmøtets beslutninger
 • bidrar til sunn drift og utvikling av klubben
 • videreutvikle klubbens viktigste organisasjonverktøy; klubbutviklingsplanen

Kommunikasjon

I Oppsal Basket: 

 • prøver vi å snakke sammen med i forkant:) 
 • tar vi det direkte med den det gjelder
 • er "foreldre- og spillermøter" er den foretrukne kommunikasjonskanalen

Rutiner

Medlemsregister

Alle medlemmer i Oppsal Basket blir registrert i medlemsregisteret i NIF Klubbadmin. Trenere/ lagledere melder inn endringer ved kontaktinformasjon til medlemmene.


Medlemskontingent og treningsavgift

Alle spillere må betale medlemskontingent, treningsavgift og lisens. Dette er aldersbestemt. Medlemskontingent og treningsavgift bestemmes av Årsmøtet. Oversikt over gjeldende medlemskontingent og treningsavgift finner du her

Medlemskontingent sendes normalt ut rett etter nyttår mens treningsavgift for sesongen sendes ut på høsten. 


Forsikring

Lisensen er en forsikring som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Les mer her

Arena

Oppsal Arena er klubbens hjemmebane (sesongen 2019/2020 vil OA4 være stengt for rehabilitering). Enkelte treninger gjennomføres i Vulkan Arena og på skoler i nærområdet.  

Oppsal Håndball har driftsansvar for Oppsal Arena 4 frem til 2019. 

Treningstider 

Oslo Idrettskrets fordeler treningstid i de kommunale idrettshallene på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele den kommende innendørssesongen. Mer om fordelingen finner du her

Oppsal Basket fordeler tildelt treningstid i Oppsal Arena og nærliggende skoler etter følgende vurdering: 

 1. Trenerne har mulighet å kombinere jobb/skole med trening

 2. Yngste lag (EBC, opp til 10 år) skal minimum ha 1 time trening/uke

 3. Lag i EB (10-13 år) skal ha minimum 2 timer treninger/uke

 4. Lag i seriespill som har mål om RM eller NM medaljer skal ha minimum 3 timer treninger/uke

 5. De yngste lagene trener tidlig

Halltid er en knapp ressurs i Oslo og klubben oppfordrer derfor lagene til egentrening, skoletrening, treningsleir, kondisjon, spenst og styrketrening i tillegg til dette.

Offisielle informasjonskanaler

 • Oppsalbasket.no er klubbens hjemmeside og digital hovedplattform for informasjon om klubben. Oppsalbasket.no skal på en enkel måte informere og synliggjøre klubbens aktiviteter og organisering.
 • Facebook – internt – brukes til informere medlemmer, foreldre og andre om ståa i klubben og aktuell informasjon. Her er det ingen «redaktør» som bestemmer hva som legges ut selv om klubbens styre har «administrator-rettigheter» for gruppa.
 • Facebook – eksternt -  som over bortsett fra at målgruppa her er eksterne personer (nysgjerrige, andre klubber, region og forbund). Klubbens administratorer bestemmer hva som legges ut.
 • Instagram


Lagene kan velge egne kommunikasjonsverktøy (lagside, lukket FB-gruppe, Spond etc). Alle på laget skal inkluderes og en fra klubbadministrasjonen må inviteres inn i gruppen.


Målsetning for kommunikasjon og informasjon på nettet og i sosiale medier 

 • Kontakt – lav terskel for og enkelt å ta kontakt
 • Tilgjengelighet – kjapp og enkel tilgang til infoen
 • Form - åpent og inkluderende innenfor rammen av normal folkeskikk.

.

Lagene


Organisering

De enkelte lagene står fritt til å organisere seg som de vil. Klubben oppfordrer allikevel lagene til å fordele innsatsen rundt laget på flere personer og roller. Nedenfor er noen innspill til roller:  

 • Lagleder (hoved og eventuelt assistent)
 • Trener (hoved og eventuelt assistenttrener)
 • Ressursperson (informasjon, dugnad, trivsel)

Spillermøte

Klubben oppfordrer trenere og lagledere til å gjennomføre foreldre- og spillermøter for å informere om klubben og lagets aktiviteter. Det anbefales å gjennomføres et oppstartsmøte ved sesongstart, evalueringsmøte/avslutning ved sesongslutt, samt møter i forbindelse med deltakelse i turnering eller turer. Møterommet i Oppsal Arena kan bookes ved henvendelse til vakta i Oppsal Arena.

Nedenfor er et forslag til agenda som kan være verdt å ta opp på et spiller/foreldremøte. Jo mer som er kommunisert og fastlagt ved oppstart av sesongen jo bedre.

Agenda

 • Plan for sesongen
 • Kjøreregler
 • Kostnader
 • Dugnader ( i lagets regi og klubbens regi ).